TRAINER PROFILE

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญด้านบริการ, การขาย

ทีมวิทยากร ที่ Top Service Training เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งมากขึ้น จึงร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรดี ๆ เพื่อช่วยค้นหา และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของท่าน ให้เป็นคนดี คนเก่งในองค์กร และสามารถต่อยอด ขยายผลนำความรู้ไปสอนต่อ ถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มพนักงานได้มากขึ้นด้วย เพราะเรามุ่งหวังให้คนไทย ได้เรียนรู้ ได้มีมุมมองในการพัฒนาตัวเอง มีความกล้ามากขึ้นที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนคุณภาพในสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักสร้างคำถามให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางที่เราสามารถต่อยอดและขยายผลได้อีกในอนาคต เพราะวิทยากรทุกท่าน “สอนด้วยใจ” ค่ะ...

 

ทีมวิทยากร

อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

อ. สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

อ. ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ. กิติศักดิ วิวัฒน์ธนวงศ์

อ. สุณิชชา ชอบชัย

อ. สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

อ. ไววิทย์ แสงอลังการ

ครูต้อง ภัทร กิตติมานนท์