Listening Keyword and​ Art of Capturing (Communication)

Listening Keyword and​ Art of Capturing ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร กับ ภัทร กิตติมานนท์ ออกแบบวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication  ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ  สำหรับพนักงานในองค์กร  ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ  การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศัก...
More