In-House Training

Listening Keyword and​ Art of Capturing ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร กับ ภัทร กิตติมานนท์ ออกแบบวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication  ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ  สำหรับพนักงานในองค์กร  ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โคร ...
ดูรายละเอียด

In-House Training หลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC   เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่ส ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน   การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตรพิเศษ Train The Trainer (For Beginner)  หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (สำหรับผู้เริ่มต้น หรือ มือใหม่) เรียน 2 วัน  ใครที่มีฝันอยากเป็น Trainer  อยากเป็นวิทยากรอาชีพ และสามารถพัฒนาตัวเอง ให้สามารถเป็นวิทยากร ที่เติบโตได้ในยุค AEC การเตรียมตัวในปี  2014 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่เราต้องมีเส้นทางที่ช่วยเรา วิธีการที่ช่วยเรา แนวทางดี ๆ ที่ช่วยเรา เดินสู่อาชีพวิทย ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword” ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร   ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ การนำเสนอ… คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศักยภาพ และโดยเฉพาะหัวหน้างาน ทักษะการพูดที่ดีจะช่วยโน้มน้าว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเค ...
ดูรายละเอียด

แนะนำหลักสูตร Effective Communication หลักสูตรนี้… มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เขียนหลักสูตร: วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2554 ปรับปรุงหลักสูตร: วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ ...
ดูรายละเอียด

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร EFFECTIVE COMMUNI ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight      ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร     หลักการและเหตุผล การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอก ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบร ...
ดูรายละเอียด

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริก ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ วิทยากร     อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.) งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE ปัญหาของการบริการ คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ได้คิดว่าลูกค้ามีหลายประเภท และลูกค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ ก ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะช่วยทำให้การบริหารงานบริการเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ Facebook Comments ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555 ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึง ...
ดูรายละเอียด

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า หลักสูตร Key Success of Service Excellence Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร Updated : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลักการและเหตุผล องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ง ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  การทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพของพนักงาน สำคัญมากต่อ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management(CEM) ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าให้ดีมากขึ้น และช่วยนำเสนอ ให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าอยากใช้บริการของเราอย่างต่อเ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 – 12:00 น. โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถานีรถไฟฟ้าอโศก ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Excellence & Service Improement การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสร ...
ดูรายละเอียด

7 Tools for Service Excellence:  (หลักสูตร 1 วัน) หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมบริการ ที่ต้องการพัฒนาทีมบริการ พัฒนาขั้นตอนการทำงาน พัฒนาวิธีคิด พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาความสามารถ ให้ทีมบริการเข้มแข็ง พร้อมบริการลูกค้าด้วย Service Mind ที่เต็มเปี่ยม  หลักสูตรนี้ เหมาะกับใครบ้าง : –          ผู้ที่ทำงานด้านบริการ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป –          ผู้ที ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตรสัมมนาฝึกอบรม 1 วัน      เรื่อง เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ How to build CEM and Touch Point for Service Excellence  หลักการและเหตุผล ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร  Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ… ทีมงานและผู้บริหารทีมบริการและการขาย ทีมงานอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญ… การบริการ…ที่หลายองค์กรรับรู้และปฏิบัติกันมา อาจจะเป็นเฉพาะมุมมองการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้ง “รูปแบบการบริการแต่เพียงผิวนอก” อาจไม่ใช่คำตอบในการสร้างความภักดีของลู ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Service Design and Service Strategy by Triple C: CRM-CEM-CSR ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราต้องพัฒนาบริการให้โดดเด่น เพื่อสร้างกลยุทธ์มัดใจลูกค้าให้ใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หรือยิ่งลูกค้าประทับใจและช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ให้ด้วย ยิ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจเลยทีเดียว ถ้าจะมีธุรกิจใดบ้างที่ประสบผลสำเร็จผูกใจลูกค้าได้ยาวนานอย่างแท้จริง องค์กรนั้นจะมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร How to Build The Service Excellence องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บร ...
ดูรายละเอียด

เรื่อง เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ (CEM) ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูก ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร People & Task Management for effective work  (2 วัน) Updated: on Thursday 30th, August 2012 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working หลักสูตร 2 วัน สร้างเป้าหมาย สร้างแผน สร้างความสำเร็จ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร ก ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working  (ออกแบบพิเศษ จัดหลักสูตร 2 วัน…สร้างสรรค์และสร้าง Professional Manager)  วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่ว ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร  Effective Supervisor & Coaching Skill หลักสูตร 1 วัน เร่งรัด  พัฒนาและสร้างผลงานคุณภาพให้หัวหน้างาน ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 www.topservicetraining.com   หลักการและเหตุผล ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐาน ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร Updated: Mon 20th, Dec 2010 ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การสื่อสารของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ล ...
ดูรายละเอียด

Coaching Your Subordinates อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน “หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้มีทักษะการโค้ช ที่ทำให้คุณเป็น Leader ที่สร้างคน สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม” ทุกปัญหา… มีทางเลือก มีวิธีการดี ๆ ที่เราสามารถแ ...
ดูรายละเอียด

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ SMART Leadership and Coaching tools for 3 days  Design by Taweewan Kamonbutr On Tuesday 16th, April, 2017 ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day (During 1 months)   รุ่นที่ 2  หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00) Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 2 วัน และติดตามต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให ...
ดูรายละเอียด

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan and Performance Management in 3 Times (During 3 months) รุ่นที่ 1 หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00) โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี ...
ดูรายละเอียด

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)  ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยขั้นตอน และวิธีการฝึก ที่ใช้งานได้ทันที หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมงาน แล ...
ดูรายละเอียด