Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication

 

หลักสูตรนี้… มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :

 

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน

 

ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ

วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

เขียนหลักสูตร: วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2554
ปรับปรุงหลักสูตร: วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล

ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดั

งนั้น  การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตร Effective Communication Skills ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิผล ส

สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือ

ทำให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น

โลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ
ไม่ว่าของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากท่านมีความรู้ ความสามารถและชำนาญการ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและองค์กร นอกจากนี้
การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิด ที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยทักษะการนำเสนอ
และความชำนาญของท่านผสมผสานเทคนิคการนำเสนลูกค้า
จะช่วยสร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
หัวข้ออบรม
 • ความสำคัญของการสื่อสารในบทบาทต่าง ๆ ในองค์กร
 • การสื่อสารเชิงบวก… คุณทำได้ไหม?
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสำเร็จของพนักงาน
 • เคล็ดลับการสื่อสารอย่างมืออาชีพด้วย Think & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • หลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้รับสารให้ได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการนาเสนอและจูงใจผู้ร่วมงาน
 • Positive Feedback สร้างมิตรภาพในองค์กร
 • ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนในการสื่อสาร
 • เทคนิคการออกแบบการสื่อสารให้เข้าใจง่ายทั้งผู้ส่งและผู้รับ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ
Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น
Workshop:
 1. ชมวีดีโอ ปัญหาของการสื่อสาร
 2. ทำโจทย์ กระตุ้นความคิด เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
 3. ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารที่น่าประทับใจ
 4. ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
 5. เขียนแผนพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ…

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมงาน Top Service Training

 

 

โทร. 087-970-1212 / 080-183-9090 / 089-920-1312

Office: 02-926-6886

                                                        

Facebook Comments