หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ด...
More

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight      ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร     หลักการและเหตุผล การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเ...
More

SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลัง...
More

SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง...
More

SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ วิทยากร     อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.) งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการก...
More