หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ด...
More

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight      ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร     หลักการและเหตุผล การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเ...
More

SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลัง...
More

SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง...
More

SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ วิทยากร     อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.) งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการก...
More

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE ปัญหาของการบริการ คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ได้คิดว่าลูกค้ามีหลายประเภท และลูกค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลให้มากที่สุดในการตัดสินใจ ไม่มีรูปแบบการบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีขั้...
More

Service Essential for Supervisor and Manager

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager   Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะช่วยทำให้การบริหารงานบริการเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ
More

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจที่เตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี เป็นช่ว...
More

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence Updated: วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555 ออกแบบโดยอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของ...
More

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า หลักสูตร Key Success of Service Excellence Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร Updated : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลักการและเหตุผล องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่...
More