หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน)

หลักสูตร People & Task Management for effective work  (2 วัน) Updated: on Thursday 30th, August 2012 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้อง...
More

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working หลักสูตร 2 วัน สร้างเป้าหมาย สร้างแผน สร้างความสำเร็จ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้อ...
More

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working  (ออกแบบพิเศษ จัดหลักสูตร 2 วัน...สร้างสรรค์และสร้าง Professional Manager)  วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที...
More

หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน)

หลักสูตร  Effective Supervisor & Coaching Skill หลักสูตร 1 วัน เร่งรัด  พัฒนาและสร้างผลงานคุณภาพให้หัวหน้างาน ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 www.topservicetraining.com   หลักการและเหตุผล ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐาน ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้ง...
More