หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”
หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword” ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร   ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศักยภาพ และโดยเฉพาะหัวหน้างาน ทักษะการพูดที่ดีจะช่วยโน้มน้าว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง   หล...
More

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็น...
More

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication   หลักสูตรนี้... มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :     หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน   ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เขียนหลักสูตร: วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2554 ปรับปรุงหลักสูตร: วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 256...
More

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร EFFE...
More