หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill
ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
Updated: Mon 20th, Dec 2010
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การสื่อสารของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะนำเสนอ โน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ง่ายในการตัดสินใจ หรือเลือกในสิ่งที่เรานำเสนอ
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใครบ้าง
 • พนักงานในระดับหัวหน้า
 • พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ อยู่เสมอ
วันที่ 1
9.00 – 12.00
 • กล่าวทักทาย แนะนำวิทยากร
 • เรียนรู้ ผู้จัดการที่มีประสิทธิผล เก่งงาน เก่งคน เก่งพูด
 • กระตุ้นการเรียนรู้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร
 • ให้ผู้เรียนเขียนการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอยากพัฒนาให้ดีขึ้น
 • เรียนรู้ความสำคัญและอุปสรรคการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนรู้ทางลัดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเราและทีมงาน
 • กิจกรรม // เขียนชื่นชมและขอบคุณเพื่อนพนักงาน และติดที่บอร์ดภายในห้องสัมมนา
 • เรียนรู้วิธีการพัฒนาเพื่อทำให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
 • กิจกรรม // ใช้คำถามกับผู้เรียน
 • กิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มลูกค้า 4 แบบ พร้อมทั้งให้เดาพฤติกรรมของวิทยากร และตัวเอง
13.00 – 16.00
 • กิจกรรม เล่นเกมจราจร
 • Workshop I ให้ลองสื่อสารนำเสนอสินค้าของตัวเองกับเพื่อนสัมมนา โดยจับคู่
 • ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
 • เครื่องมือสำคัญ 3 อย่างในการนำเสนอและโน้มน้าว
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย PAJES
 • Workshop II ทำกิจกรรม PAJES ทั้งกลุ่มใช้เวลา 1 ชม.
วันที่ 2
9.00 – 12.00
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย BEPS
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย Think & Speak
 • Workshop I ให้เขียน Think & Speak ของตัวเอง
 • Workshop II ให้ภายในกลุ่ม เลือก Think & Speak ของเพื่อนแล้วนำมานำเสนอ
13.00 – 16.00
 • ต่อด้วยกิจกรรม สร้างสรรค์สมองซีกขวาและซีกซ้าย
 • หลักการ/ขั้นตอนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอเพื่อการขาย
 • Workshop III ให้นำเสนอโครงการ สื่อสารในรูปแบบโน้มน้าวเพื่อน ๆ กลุ่มซื้อไอเดีย
 • เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการตอบคำถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง
 • การจัดการข้อโต้แย้งของทีมงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่ได้สร้างประสิทธิผล
 • Workshop IV ฝึกปฏิบัติการสนทนาและโค้ชทีม
 
วันที่ 3  
หลังจากการเรียนรู้ 2 วัน ให้งานกลับไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงาน จัด Follow up   ให้เข้ามาสนทนา แลกเปลี่ยนให้มุมมองการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมเพิ่มขึ้น  และจัดให้มีการนำเสนองานหลังจากที่ได้ Coach ไปแล้ว
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้นำเทคนิคการสื่อสารทั้ง 3 แบบไปลองใช้และสรุปผลการปฏิบัติ
รับของรางวัลเป็น “หนังสือ” ที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง 1 เล่ม
สำหรับผลงานของผู้ส่งการบ้านที่ดีเยี่ยม 2 ท่าน
 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
แนวคิดการสื่อสาร เริ่มต้นอย่างง่าย และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างความเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว 3 เทคนิค ที่ใช้งานได้ผล
หมายเหตุ :
กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการนำเสนอ ครบทุกท่าน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะจริง
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training
หลักสูตร Coaching Your Subordinates

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

Coaching Your Subordinates

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน

เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน

“หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้มีทักษะการโค้ช

ที่ทำให้คุณเป็น Leader ที่สร้างคน สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม”

ทุกปัญหา… มีทางเลือก มีวิธีการดี ๆ ที่เราสามารถแก้ไขได้ ให้เราเชื่อในศักยภาพของเราและทีม

Coaching เเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยพาเราไปเห็น Solutions ดี ร่วมกัน

หัวหน้างานหลายคนได้พบว่าหลังจากฝึกอบรมแล้ว สอนงานแล้ว ลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่ จึงเกิดคำถามว่า

“จะทำอย่างไรให้ลูกน้องทำงานได้ดีได้เก่ง”

หัวหน้างานหลายคนอยากได้รับความร่วมมือ อยากให้ลูกน้องคล้อยตามความคิดเห็น อยากสร้างบรรยากาศการทำงานแบบสบาย ๆ

เกิดความร่วมมือร่วมใจทำให้งานสำเร็จและราบรื่น

 

หัวหน้างานสามารถเลือกใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจด้วยความเมตตากรุณา

จนลูกน้องสามารถฝ่าฝันอุปสรรค กลายเป็นคนที่มีความสุข คิดดีทำดี ทำงานเก่ง เทคนิคอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานนิยมใช้ คือ Coaching

Coaching มองได้มากกว่าการสอนงาน (Job Instruction) หรือการสอนแบบทางเดียว (Teaching)

เรากำลังมองถึงการที่ Coach ใช้กระบวนการ หรือเทคนิคในการช่วยคนให้สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง โดยการสังเกต รับฟังอย่างสม่ำเสมอ ถามคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สอนงาน ท้าทาย จูงใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน

และให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) ว่าเขาใช้ทักษะ หรือความรู้ หรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไร

เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบ

และใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างถูกต้องและเต็มที่

 

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills

การทำกิจกรรม การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้

และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นCoach ที่จริงใจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการCoaching
 3. เพื่อเรียนรู้หลักการเป็นCoach และทักษะในการ Coaching
 4. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิคCoaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลภายหลังการฝึกอบรม:

 1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่Coach
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 3. สร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟัง การสนทนา

การใช้คำถาม การสื่อสารด้วยความจริงใจ หรือการให้เสียงสะท้อนกลับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม:  2 วัน

สาระสำคัญของหลักสูตร:

Module 1: หลักการพื้นฐาน

 • Coaching, Mentoring และ Counseling
 • บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของ Coaching
 • หลักการพื้นฐานของ Coaching
 • กิจกรรม: Coaching Moment และกรณีศึกษา

 

Module 2: ทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
 • การสนทนา (Dialogue)
 • การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)
 • การสื่อสารด้วยความจริงใจ (Heartfelt Communication)
 • การให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback)
 • กิจกรรม: ฝึกการรับฟังเป็นคู่และกลุ่มย่อย ฝึกการสนทนาในกลุ่มย่อย ฝึกตั้งคำถามให้ถูกจุด
 • ฝึกแยกการสังเกตออกจากการตีความ และฝึกให้ความเห็นและคำแนะนำ

Module 3: ขั้นตอนและเทคนิคการ Coaching

 • การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
 • ขั้นตอนดำเนินการ Coaching
 • การติดตามผล อำนวยการ และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
 • การเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (Facilitate Learning and Result)
 • กิจกรรม: ฝึกหัดวางแผนการโค้ช ฝึกโค้ชเป็นคู่และกลุ่มย่อย
 • แสดงบทบาทสมมติ ฝึกการรับและให้เสียงสะท้อนกลับในกลุ่มผู้เข้าอบรม ฝึกประเมินตนเองในฐานะโค้ช

Training Styles:

 • บรรยายสรุป 40%
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน กิจกรรม เกมส์ อภิปราย ระดมสมอง 60%

บรรยากาศการเรียนรู้:

 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าอบรม
 • นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เล่าเรื่อง กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ
 • Role Play

Coach และ Facilitator: ทวีวรรณ  กมลบุตร

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Customer Service

087-970-1212, 089-920-1312 086-970-9080   (ทุกวัน 9.00 – 19.00 น.

ติดต่อ e-mail:  cs@topservicetraining.com

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

 

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days 

Design by Taweewan Kamonbutr

On Tuesday 16th, April, 2017

 

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ

และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและ

บริหารที่แตกต่างกันการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ทั้งใจ… ได้ทั้งงาน

ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน

จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ

เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการของพนักงานด้วยศาสตร์การโค้ช ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ

ที่ช่วยในการพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาผลงานได้เป็นอย่างดี

 

เนื้อหาการเรียนรู้

o  เรียนรู้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของตัวเองต่อองค์กร

o  Role and Responsibility

o  3C for Leadership

 • Communication
 • Coaching
 • Creativity

o  สมองกับการสื่อสาร

o  เรียนรู้พฤติกรรมคนในรูปแบบ Introvert กับ Extrovert

o  เทคนิคการฟังแบบผู้นำ และการใช้ไม้บรรทัดความคิด

o   TAPS Model and Coaching Tools

o   Coaching, Mentoring และ Counseling

o   Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

o   เรียนรู้  Model:  Be + Do + Have

o   การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

o   การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)

o   GROW Model

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   6 Core Needs for Coaching your subordinates

o   สมการความสำเร็จ E + R = O

o   Tools: Chunk UP + Chunk Sideway + Chunk Down

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   Strengths Coach Tools: เก่งทำ + เก่งสื่อสาร + เก่งมนุษย์สัมพันธ์ + เก่งคิด

o   CFU: Check For Understand

 

Day II

o  Personality build Energy

o  เรียนรู้และวิเคราะห์การทำงานของตัวเองและทีมงานด้วย DISC

o  เรียนรู้จุดแข็งและความท้าทายของคนในรูปแบบ DISC

o  แนวทางการสื่อสารและประสานในรูปแบบ   DISC

o   เทคนิค 3V  (Verbal + Vocal + Visual)

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   เรียนรู้การทำงานในรูปแบบ   Cause and Effect

o  Tools for Coach

 • Feedback
 • Delegating
 • Supporting

o  การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)

o  เทคนิคการโค้ชอย่างง่าย ด้วย  Mini Coaching

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   ECOLOGY สมดุลการใช้ชีวิตและทำงาน

o  การติดตามผล และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ

o  กิจกรรม ฝึกการโค้ช และเทคนิคการนำไปใช้จริง

o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

o   CFU: Check For Understand

 

Day III

o  การสนทนา (Dialogue)

o  สังเกตตัวเองการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบของสมอง ซ้าย หรือ ขวา

o  Workshop: เลือกเส้นช่วงเวลาของการใช้สมองซ้ายและขวา

o  ความกลัว และความกล้า (Courage VS Fear)

o  Workshop: สะท้อนการเรียนรู้

o  เรียนรู้ “ปัญญา 3 ฐาน”  (ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด)

o  Workshop: แนวคิด อยู่รอด + อยู่ร่วม + อยู่อย่างมีความหมาย

o  เรียนรู้ชีวิตมี   2 โหมด (โหมดปกป้องและโหมดปกติ)

o  Workshop: กิจกรรมฝึกโค้ชในรูปแบบ Intuitive Coaching

o  CFU: Check For Understand

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอด

และพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886

Email: cs@topservicetraining.com  

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day
(During 1 months)   รุ่นที่ 2 
หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00)
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 2 วัน และติดตามต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น… โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในใน 1 เดือน และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้
โปรแกรมนี้จะรับเพียง 8-10 คน เท่านั้นนะคะ…และ
วางแผนจะจัด 1 วัน
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นรุ่นที่ 2
 • จึงขอจัดเป็นราคาพิเศษ 3,500 บาท ต่อคน ตลอด 1 เดือน
 • ขอเลือกสถานที่เป็นที่บ้านวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร (บางใหญ่ นนทบุรี)
 • โดยกำหนด
  • วันพุธ  ที 27 มีนาคม  2556
  ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน
                               
โดยในระหว่าง 1 เดือน จะมีการ Coaching ให้เป็นกลุ่มและรายบุคคล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่  โทร. 087–970–1212 / 089-920-1312
kamonbutr@@hotmail.com
รูปแบบการเรียนรู้
 • Training
 • Coaching
 •  Follow up
 วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิต และลงมือทำจริง
2. สร้างแผนในการสร้างผลงาน และเรียนรู้ที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ
3. เข้าโปรแกรมการ Coaching ในรูปแบบ 1 ต่อ 1 และเป็นกลุ่ม
4. เข้าโปรแกรมสร้าง Commitment และพฤติกรรมใหม่ใน 21 วัน
เนื้อหาการเรียนรู้
1) รู้จักตัวเอง และเหตุผล ทำไมเราต้องวางแผนชีวิต วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • วิเคราะห์และรู้จักตัวเอง
 • วิเคราะห์งาน
 • วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา
2) เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต
 • รู้จักชีวิตตัวเอง
 • รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต
 • สร้างเป้าหมายหลักให้ชีวิตและงานด้วย 1 + 3 + 5
 • จัดแผนและตารางรายสัปดาห์ให้มีประสิทธิผล
3) ทดสอบ EQ ของแต่ละคน และให้ Positive Feedback
4) เรียนรู้พฤติกรรมคน 4 แบบ ทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
5) สร้าง Vision ของตัวเองในปี พ.ศ. 2556
6) เทคนิคการวางแผนชีวิต
 • เขียนเป้าหมายชีวิต
 • ใส่ระยะทางของความสำเร็จ
 • ทำอย่างไร ให้แผนชีวิตสำเร็จ
7) วิธีการลงมือทำ ให้กำลังใจ และมีวินัยให้ตัวเอง
 • การวางแผนเวลากับสิ่งสำคัญที่ควรทำ
 • คิดวิเคราะห์ มีอะไรบ้างที่เราควรหยุดทำ
8) Work Life Balance กับ รางวัลของชีวิต
9) Coaching by GROW Model
10) สร้างแผนทำ Model พัฒนาตัวเองแบบเข้มข้น 21 วัน
  มาสร้างแผนชีวิต สร้างผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะ..
ชีวิตของเราออกแบบได้เสมอค่ะ..
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training
หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร
Training & Coaching for Life Success Plan and Performance Management in 3 Times
(During 3 months) รุ่นที่ 1
หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00)
โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 3 วัน และติดตามต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น… โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในในเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้
หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management
in 3 Times (During 3 months)
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นครั้งแรก 
 • ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน
               
โดยในระหว่าง 3 เดือน จะมีการ Coaching ให้เป็นกลุ่มและรายบุคคล
ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556

ผ่านช่องทาง e-mail โทรศัพท์ หรือ facebook หรือ Skype

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087–970–1212 / 089-920-1312

kamonbutr@@hotmail.com
รูปแบบการเรียนรู้ :
 • Training
 • Coaching
 • Follow up
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิธีการรู้จักตัวเอง และค้นหาตัวเอง โดยการทดสอบ EQ
2. เรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิต และลงมือทำจริง
3. สร้างแผนในการสร้างผลงาน และเรียนรู้ที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ
4. เข้าโปรแกรมการ Coaching ในรูปแบบ 1 ต่อ 1 และเป็นกลุ่ม
5. เข้าโปรแกรมสร้าง Commitment และพฤติกรรมใหม่ใน 21 วัน
วันที่ 1
1) รู้จักตัวเอง และเหตุผล ทำไมเราต้องวางแผนชีวิต วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • วิเคราะห์และรู้จักตัวเอง
 • วิเคราะห์งาน
 • วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา
2) เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต
 • รู้จักชีวิตตัวเอง
 • รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต
 • สร้างเป้าหมายหลักให้ชีวิตและงานด้วย 1 + 3 + 5
 • จัดแผนและตารางรายสัปดาห์ให้มีประสิทธิผล
3) ทดสอบ EQ ของแต่ละคน และให้ Positive Feedback
4) เรียนรู้พฤติกรรมคน 4 แบบ ทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
5) สร้าง Vision ของตัวเองในปี พ.ศ. 2556
6) เทคนิคการวางแผนชีวิต
 • เขียนเป้าหมายชีวิต
 • ใส่ระยะทางของความสำเร็จ
 • ทำอย่างไร ให้แผนชีวิตสำเร็จ
7) วิธีการลงมือทำ ให้กำลังใจ และมีวินัยให้ตัวเอง
 • การวางแผนเวลากับสิ่งสำคัญที่ควรทำ
 • คิดวิเคราะห์ มีอะไรบ้างที่เราควรหยุดทำ
8) Work Life Balance กับ รางวัลของชีวิต
9) สร้างแผนทำ Model พัฒนาตัวเองแบบเข้มข้น 21 วัน
10) จับคู่ Buddy เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน
มาสร้างแผนชีวิต สร้างผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะ..
ชีวิตของเราออกแบบได้เสมอค่ะ..
วันที่ 2
1) บอกเล่าช่วงเวลา 1 เดือน ที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว
2) ให้ Positive Feedback และนำเข้าโปแกรม Coaching ครั้งที่ 1
3) คิด Project ที่สร้างผลงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
4) สร้างแผน เพื่อสร้างผลงาน
5) Workshop จับคู่เขียน Project และแผนงานของตัวเอง
6) เขียน Commitment
 • สร้างโอกาส
 • สร้างผลงาน
 • สร้างชีวิต
7) บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลาให้ได้มูลค่าเพิ่ม
8) เข้าโปรแกรม Coaching ทีละคู่
9) เข้ามาปรับแผนและจัดโครงการให้มี Action Plan ที่ชัดเจน
10) รับการ Coaching ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทาง Skype
วันที่ 3
1) บอกเล่าช่วงเวลา 2 เดือน ที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว
2) ให้ Positive Feedback และนำเข้าโปแกรม Coaching ครั้งที่ 2
3) คิด Project ที่สร้างผลงานในช่วงเดือนมีนาคม 2556
4) สร้างแผน เพื่อสร้างผลงาน
5) Workshop จับคู่เขียน Project และแผนงานของตัวเอง
6) สร้างผลงานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย
 • DO
 • Don’t
 • Develop

7) เข้ามาปรับแผนและจัดโครงการให้มี Action Plan ที่ชัดเจน

8) เข้าโปรแกรม Coaching ทีละคู่

9) สรุปการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม และรับการ Coaching ตลอดเดือนมีนาคม 2556 ทาง Skype
รูปแบบการเรียนรู้ :
 • Training
 • Coaching
 • Follow up
กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง
 • กิจกรรมเขียนชื่นชมและขอบคุณ
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณกัน (คุณกมลพร อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
ทีมงาน Top Service Training
SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days) 

 

ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน

ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างเป้าหมายได้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

ด้วยขั้นตอน และวิธีการฝึก ที่ใช้งานได้ทันที

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมงาน และตั้งเป้าหมาย

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

 

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills การทำกิจกรรม

การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้

และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นCoach ที่จริงใจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการCoaching
 3. เพื่อเรียนรู้หลักการเป็นCoach และทักษะในการ Coaching เชื่อมโยงกับ DISC พฤติกรรมของคน
 4. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิคCoaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

นำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เรียนรู้วันที่ 1

 

The Mindset of A Coach

Build Rapport

The 6 Core Needs
Listening Skill for Coaching

Questioning Skill

Acknowledge Being

Make the Commitment to Action

The GROW Model

DISC Tools for Coaching

 

เรียนรู้วันที่ 2

 

Brain-based Coaching

Speak with intent

The Dance of Insight

Emotion to Insight

Practice and Workshop

Coaching Card Activity

Debrief for 2 days

เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

แนวคิดการ Coach ที่ได้ผล และได้รับการยอมรับ

ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Goal Setting ด้วยการ Coach

เป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น เข้าใจคนมากขึ้น รู้วิธีการปรับและดึงศักยภาพคนได้ดีขึ้น

ลงมือทำ Workshop การโค้ชจริง

วิทยากร   :  คุณทวีวรรณ กมลบุตร และคุณสุทธาทิพย์  เหลืองบูรณวัตร   

ระยะเวลาในการอบรม  :   2 วัน (9.00 – 16.00 น.)

วิธีการฝึกอบรม     กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%

ทีมงาน Top Service Training 

 

มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่ และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training