Listening Keyword and​ Art of Capturing (Communication)

Listening Keyword and​ Art of Capturing ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร กับ ภัทร กิตติมานนท์ ออกแบบวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication  ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ  สำหรับพนักงานในองค์กร  ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ  การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศัก...
More

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

In-House Trainingหลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเองการถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่...
More

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน)    หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน   การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค  มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความร...
More

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

หลักสูตรพิเศษ Train The Trainer (For Beginner)    หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (สำหรับผู้เริ่มต้น หรือ มือใหม่) เรียน 2 วัน    ใครที่มีฝันอยากเป็น Trainer  อยากเป็นวิทยากรอาชีพ และสามารถพัฒนาตัวเอง ให้สามารถเป็นวิทยากร ที่เติบโตได้ในยุค AEC การเตรียมตัวในปี  2014 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่เราต้องมีเส้นทางที่ช่วยเรา วิธีการที่ช่วยเรา แนวทางดี ๆ ที่ช่วยเรา เดินสู่อาชีพวิทยากร  หัวใจของการเป็นครู ต้องรักที่จะสอน รักที่จะแบ่งปัน รักอาช...
More

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”

หลักสูตรพิเศษ... “พูดอย่างมั่นใจ... ต้องใช้ Keyword” ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร   ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ การนำเสนอ... คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา ได้แสดงศักยภาพ และโดยเฉพาะหัวหน้างาน ทักษะการพูดที่ดีจะช่วยโน้มน้าว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง   หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น ภายใน 1 วัน พร้อมด้วย Special Tips ที่เต็มไป...
More

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน...
More

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication   หลักสูตรนี้... มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :     หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน   ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เขียนหลักสูตร: วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2554 ปรับปรุงหลักสูตร: วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่...
More

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณ มีประสิทธิผล สามารถสร้างความน...
More

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ด...
More

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight      ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร     หลักการและเหตุผล การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเ...
More