หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement

หลักสูตร Service Excellence & Service Improement

การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้น ที่ให้บริการลูกค้าหากว่าทึกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวันดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
    
รูปแบบการสัมมนา
–  บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ
–  Workshop
–  Case Study
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
– พนักงานบริการ
– ผู้บริหารการบริการ
– บุคคลทั่วไปที่สนใจ
หัวข้อสัมมนา
 • 7S กุญแจสำคัญสู่งานบริการที่เป็นเลิศ
 • วัดสุขภาพบริการ 5 ขั้นตอนสำคัญ
  • Customer Database Management
  • Service Design
  • Service Operation
  • Complaint Management
  • Service Improvement    
 • การสร้าง Service Champion ให้เกิดขึ้น
 • การ Coaching งานบริการส่งต่อให้ทีมงานแข็งแรง
 • การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ
  • ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบคองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
  • เทคนิคการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ เห็นใจ
  • การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
 • การสร้าง Service Improvement
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
 • เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด
 • Workshop “Customer Experience Management”  หรือ “CEM”  สร้างจุดสัมผัสบริการให้น่าประทับใจได้จริง   🙂

 

  ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training

 ติดต่อ Hot Line 089 – 920 – 1312 หรือ 02-926-6886  หรือ 087 – 970 – 1212
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา ขอขอบคุณจากใจ ที่ให้โอกาสเราได้มอบวิธีคิด ความรู้ และทักษะดี ๆ กับพนักงานของคุณค่ะ..ห
Facebook Comments