หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC &
10 ways for basic Business English Conversation
ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจที่เตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้พัฒนาทักษะบริการให้ยอดเยี่ยมครองตลาด และเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจ พร้อมสื่อสาร สนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบ ๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันมากขึ้น  และพนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ยังช่วยเสริมให้อาวุธด้านบริการลูกค้า ที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าที่น่าประทับใจมากขึ้น
   
เนื้อหาการเรียนรู้
Service Excellence
  1. กลยุทธ์บริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
  2. วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
  3. 7S สำหรับบริการที่น่าประทับใจ
  4. ลักษณะรูปแบบของการทำงานเชิงรุก
  5. ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
  6. เทคนิคการสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจด้วย GATE
  7. เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า แบบ A B C D E
10 ways for basic Business English Conversation
1.    Introduce your self formally
2.    Reply to a formal introduction
3.    Ask for additional information
4.    Ask for an explanation
5.    Ask for confirmation
6.    Ask someone to answer questions
7.    Ask for permission
8.    Ask for solutions
9.    Offer help formally
10.Thanking
วิธีการฝึกอบรม:
*      กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 60%
*      เรียนรู้และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในงานบริการ40%
  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
  • อภิปราย ระดมสมอง
ทีมงาน Top Service Training 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312 หรือ 02 – 926 – 6886
For Better Life… You Better Change..
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
Facebook Comments