หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ… ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
เนื้อหาการเรียนรู้
ü 5C for Supervisory Skill
*       Communication
*       Coordination
*       Coaching
*       Creativity
*       Commitment
 
 • เทคนิคการสื่อสาร
  • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
  • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
  • การโน้มน้าวสร้างพลัง
  • การสื่อสารอย่างผู้นำ
  • เทคนิคการฟังเชิงรุก
ü เทคนิคการประสานงาน
§ การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
§ อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
§ การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
§ กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
§ กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
§ กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
§ การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
ü เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ
*         การมอบหมายงาน
*         การปรึกษาหารือ
*         การสอนงาน
*         การสั่งงาน
*         เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา
ทวีวรรณ กมลบุตร
Facebook Comments