หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

ปัญหาของการบริการ

 • คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน
 • คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี
 • ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ได้คิดว่าลูกค้ามีหลายประเภท และลูกค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน
 • คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลให้มากที่สุดในการตัดสินใจ
 • ไม่มีรูปแบบการบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีขั้นตอนการบริการที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการบริการ
 • พนักงานไม่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ
 • คิดว่าการบอกเหตุผลที่ดีกับลูกค้า เป็นวิธีการจัดการกับคำร้องทุกข์ (Complaint) ของลูกค้าได้ดีที่สุด
 • ไม่ได้นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

พบกับหลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE ที่จะทำให้ท่าน

 • เป็นเลิศด้านการบริการด้วยองค์ประกอบทั้งสองประการ คือ จิตใจให้บริการ (Service Mind) และ เทคนิคในการส่งมอบการบริการ (Service Delivery Techniques)
 • มีบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสมกับงานบริการ ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าอิริยาบถ การสนทนา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา (SMART Personality)
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังด้วยหัวใจ และการพูดหรือบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการบริการ (Effective Communication in Service)
 • แยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ (Customer Uniqueness)
 • สามารถสร้างรูปแบบและขั้นตอนในการส่งมอบการบริการที่เป็นมาตรฐาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ(Service Design for MAGIC Service)
 • ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก และที่สำคัญ บอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)
 • จัดการกับข้อมูลของลูกค้าและนำข้อมูลที่มีค่านั้นกลับมาใช้เพื่อรักษาลูกค้าไว้กับเราอย่างยั่งยืน (Customer Profile )

 

 • จัดการกับคำร้องทุกข์ (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นเป็นตอน รับอารมณ์และตอบสนองลูกค้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจ ฝึกใช้ประโยคทองที่สามารถสะกดลูกค้าแบบอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส (Handling Complaint)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. Service Mind ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
 2. Smart Personality มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม
 3. Communication for Magic Service สื่อสารอย่างไรให้ตราตรึง
 4. DISC เพราะลูกค้าไม่เหมือนกัน
 5. Service Design เพื่อการบริการดีเลิศเสมอต้นเสมอปลาย
 6. Legendary Service บริการอย่างไรให้เป็นตำนาน
 7. Customer Profile มัดใจลูกค้าให้กลับมาหาเราอีก
 8. Complaint Handling พลิกวิกฤติพิชิตใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

ในการฝึกอบรมด้านการบริการนั้น ทฤษฎี ประสบการณ์ แนวความคิด หรือรูปแบบการสอนแบบทั่วไป ไม่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึมซับ ตระหนักรู้ และเข้าถึงแก่นเพื่อปรับทัศนคติก่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราได้ออกแบบรูปแบบการสอนที่สะท้อนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตระหนักรู้และปรับทัศนคติได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะเปิดรับข้อมูลและฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ผ่าน Workshop และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

Facebook Comments