ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanon

ประวัติกระบวนกร

ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara  Kittimanon

 

ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara  Kittimanon
ศึกษาวิชากระบวนกร (facilitator) และศิลปศาสตร์แขนงต่างๆในข่ายของการเรียนรู้

เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ผ่านวิถี Homeschool

กับอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (นักคิดนักเขียนอิสระ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โลกภายใน

และผู้บุกเบิกกระบวนการ dialogue ในประเทศไทย) และชุมชนมูลนิธิสังคมวิวัฒน์

ซึ่งสร้างสรรค์งานการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้คนมากว่า 20 ปี

ดังสิ่งที่ศึกษาคือวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ เช่น จิตวิทยาเชิงลึก พุทธธรรม

วิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ และงานวิจัยทางสมอง

ปัจจุบัน ทำงานเป็นกระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรต่างๆ

ในหัวข้อที่ครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้นำ และการดูแลชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ประวัติโดยย่อ

- เริ่มเข้าสู่วิถีการเรียนรู้ภายในในปี 2552

เมื่อชีวิตถึงทางตันจากอาการเสพติดที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น

ทำให้หลุดออกจากระบบการศึกษา จนได้มาพบมูลนิธิสังคมวิวัฒน์

และอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูซึ่งเมตตารับดูแล
- 2 ปีแรกเป็นช่วงฟื้นฟู ได้สัมผัสกระบวนการเยียวยาภายใน

จนสามารถฟื้นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ การผ่านประสบการณ์ตรง

ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับลึก ทำให้เกิดศรัทธาในวิถีการเรียนรู้ดังกล่าว
- 3 ปีต่อมาจึงเริ่มศึกษารายละเอียดของศิลปศาสตร์แขนงต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับปัจเจก และระดับกลุ่ม ฝึกปฏิบัติองค์ความรู้นั้นๆ

ในชีวิตของตัวเอง พร้อมๆกับการติดตามอาจารย์เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้คนในองค์กร
- ตั้งแต่ปี 2557 เริ่มรับงานสอนของตัวเองตามองค์กร และจัดกระบวนการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆให้กับกลุ่มคนที่สนใจ

ประสบการณ์การทำงาน

- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปัจจุบัน อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี กับกลุ่มพยาบาล

ในหัวข้อ "ทีมไร้พรมแดนเพื่อประสิทธิภาพและความสุข",

"ศิลปะในการดูแลพลังชีวิต", และ "ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่" เป็นต้น

- บุคลากรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

ทั้งหมด 20 รุ่น ในหัวข้อ "ทีมไร้พรมแดนเพื่อประสิทธิภาพและความสุข"

- บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นต้นสน) อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

ในหัวข้อ "ผู้นำผู้หล่อเลี้ยง" สร้างกระบวนกร (facilitator) ภายในองค์กร

- โตโยต้า แก่นนคร อบรมต่อเนื่อง 1 ปี ในภารกิจการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- บริษัท พัฒนายนต์ อบรมต่อเนื่อง 6 เดือน ในภารกิจการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- คณาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ มศว.

- โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย

- สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- โรงพยาบาลอ่างทอง

- บรรยาย “การเปลี่ยนผ่านจากอาการเสพติด” ให้กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล

- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

- องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง

- คอร์สสาธารณะ "องค์กรวิวัฒน์ (reinventing organization)"

- คอร์สสาธารณะ "เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้"

- คอร์สสาธารณะ "growing up (การผ่านเปลี่ยนในช่วงวัยรุ่น)

- คอร์สสาธารณะ "ศิลปะในการดูแลพลังชีวิต"

สุดท้าย ยิ่งได้ศึกษา และคลุกคลีกับวิถีการเรียนรู้ภายในมาระดับหนึ่ง

 

ผมก็ยิ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนนั้น แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์

ในความหมายที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั้น

ปัจจุบัน ศาสตร์แขนงต่างๆได้ก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาแนวทางที่ชัดเจน และปฏิบัติได้

สิ่งนี้ได้กลายเป็นงานของผม คือการนำพาให้ผู้คนได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง

และสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกมิติ

 

ครูต้อง ภัทร กิตติมานนท์ เป็นเหมือนน้องชายของ A ค่ะ

 

เป็นคนที่อ่อนโยน มีความเป็นนักคิด สร้างสรรค์ไอเดียดี ๆ

ที่สำคัญและงดงามมาก ๆ คือ มีหัวใจความเป็นครู

รักและปรารถนาทำให้ห้องเรียน มีแนวคิดดี ๆ พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น

ส่งมอบให้ผู้เรียนได้มีพลังชีวิต มีความมั่นคงในการทำงานและใช้ชีวิต

 

รู้สึกโชคดี ที่ได้น้องชายคนดี ที่มีความรู้ดี ประสบการณ์จริงแท้ และหัวใจอ่อนโยน

มาช่วยสอน ในหลักสูตร Coaching for Leader / Communication และ Leaderhip

องค์กรที่เราช่วยกันสอน ร่วมกันสองคน ในหลักสูตร Coaching for Leader / Communcation / Leaderhip คือ

IRPC  /  CPN / CUEL /  Fitness First /  Thai Bev / Central Marketing Group /

ACS Servicing / Sakura / รวมถึงหลักสูตร พ่อแม่คือแสงเทียนของลูก ที่เราทำเพื่อครอบครัวคนไทย

 

เราสองคน  พี่สาวและน้องชาย ครู A และครูต้อง พร้อมช่วยกัน ออกแบบหลักสูตรดี ๆ สร้างสรรค์ห้องเรียน

ที่ส่งเสริมการเติบโตของผู้เรียนให้รักตัวเอง มองเห็นคุณค่าดี ๆ  พร้อมพัฒนาตัวเอง

และช่วยจุดประกายความสุข ของผู้เรียน ให้พร้อมส่งต่อคุณค่าให้คนรอบข้างด้วยกันนะคะ

พนักงานมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น องค์กรเติบโต ประเทศชาติแข็งแรง

ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนพลังชีวิตดี ๆ ให้ผู้เรียนทุกคน นะคะ

ด้วยความรักและปรารถนาดี ค่ะ

ครู A และครูต้อง